One's Word Tango

Sun, Aug 25th / 2019

Mon, Aug 26th / 2019

Tue, Aug 27th / 2019

Wed, Aug 28th / 2019

Thu, Aug 29th / 2019

Fri, Aug 30th / 2019

Sat, Aug 31st / 2019

Sun, Sep 1st / 2019

Mon, Sep 2nd / 2019

Tue, Sep 3rd / 2019

Wed, Sep 4th / 2019

Thu, Sep 5th / 2019

Fri, Sep 6th / 2019

Sat, Sep 7th / 2019

Sun, Sep 8th / 2019

Mon, Sep 9th / 2019

Tue, Sep 10th / 2019

Wed, Sep 11th / 2019

Thu, Sep 12th / 2019

Fri, Sep 13th / 2019

Sat, Sep 14th / 2019

Sun, Sep 15th / 2019

Mon, Sep 16th / 2019

Tue, Sep 17th / 2019

Wed, Sep 18th / 2019

Thu, Sep 19th / 2019

Fri, Sep 20th / 2019

Sat, Sep 21st / 2019

Sun, Sep 22nd / 2019

Mon, Sep 23rd / 2019

Tue, Sep 24th / 2019

Milongas/Lessons in Tokyo